Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 27 maja 2016

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje
w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (Lider projektu) na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 roku poz. 217) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu dla mieszkańców dzielnicy miasta Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy w ramach konkursu o numerze POWR. 04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.Cel Partnerstwa:Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie dostosowanego do specyficznych problemów występujących na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego- dzielnica Wilchwy, modelu oraz narzędzi w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa do 30.04.2020r. Przy czym pierwsza faza projektu tj. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, oraz opracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy odbędzie się w okresie sześciu pierwszych miesięcy realizacji projektu, a od oceny opracowanego materiału zależeć będzie decyzja IOK odnośnie finansowania dalszych etapów realizacji projektu.
Zapoznaj się z: 

 

   

Informacja o zmianie formularza ofertowego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 25 maja 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż nastąpiła zmiana w zapytaniu ofertowym dot. grupowego treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu"Lepsze Jutro".
Szczegóły - kliknij tutaj
   

Informacja w sprawie decyzji "500+"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 25 maja 2016

Szanowni klienci! W związku z dużą ilością telefonów w sprawie decyzji "500+" przypominamy, że gdy dokument jest wystawiony, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się ze stroną i informują o tym fakcie. Prosimy o cierpliwość. Każdy wniosek zostanie na pewno rozpatrzony.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na rozpatrzenie wniosków złożonych w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 oraz wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego Ośrodek ma czas do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

   

Strona 7 z 73